Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Politika kvality


 • Zásada 1. - zaměřeni na zákazníka:
  Prockert & Hynek, a. s. je závislá na svých zákaznících a proto musí dobře porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, musí plnit nejen požadavky zákazníků, ale snažit se i očekávánI zákazníků překonat. Což vyžaduje :
  • Pochopit úplný rozsah požadavků zákazníka a jeho očekávání ve vztahu k předmětu díla. Tím je míněna nejen jeho užitná hodnota, ale i dodací podmínky, cenová relace, spolehlivost, dostupnost údržby a další vhodné charakteristiky jako jsou např. provozní náklady
  • Zajistit vyvážené řízení chodu organizace zejména s ohledem na potřeby a očekáváni zákazníků, ale také, jiných zainteresovaných stran, kterými jsou pro hlavni předmět podnikáni společnosti Prockert & Hynek ( dodávka staveb včetně přípravných a dokončovacích praci) především všichni účastníci stavebního řízeni, ale mezi tyto strany lze zahrnout i např. akcionáře, zaměstnance, region i společnost jako celek).
  • Sdílení identifikace těchto potřeb a očekávání v rámci celé organizace.
  • Měřit spokojenosti zákazníků a vyvozovat další aktivity na základě výsledků těchto měření.
  • Řízeni vztahu se zákazníky.

 • Zásada 2. - vůdcovství:
  vůdcovství nesmí znamenat pouze vedení pracovníků společnosti Prockert & Hynek ze strany jejich nadřízených , ale jedná se o osobní příklad a angažovanost vedoucích pracovníků společnosti Prockert & Hynek, kteří musí vytvářet a rozvíjet jednotnou kulturu a interní prostředí ve společnosti tak, že všichni pracovníci jsou plně zapojeni do dosahovánI cílů společnosti. Všichni pracovníci společnosti Prockert & Hynek (každý podle úrovně svého zařazení) musí:
  • Být sám aktivní a příkladem kreativity pro ostatní.
  • Být chápavý a reagovat na změny ve svém okolí.
  • Neustále zohledňovat potřeby zákazníků a všech zúčastněných stran.
  • Stanovovat jasné vize do budoucnosti organizace.
  • Stanovovat sdílené hodnoty a etické modely úloh na všech úrovních organizace.
  • Budovat důvěru a eliminovat strach svých podřízených.
  • Vybavit pracovníky potřebnými zdroji a svobodou rozhodovaní pro činnosti v rámci jejich odpovědnosti.
  • Inspirovat, dodávat odvahu pracovníkům a uznávat jejich přínosy.
  • Rozvíjet otevřenou a důstojnou komunikaci.
  • Stanovovat cíle a využívat strategie k dosahování těchto cílů.
  • Vzdělávat, trénovat a vést pracovníky.

 • Zásada 3. - zapojeni pracovníků:
  pracovníci na v.šech úrovních jsou podstatou akciové společnosti Prockert & Hynek, proto vedení společnosti vytváří maximální podmínky pro jejich zapojení a vliv na chod společnosti. Tímto přístupem je sledován cíl, aby u všech pracovníků společnosti Prockert & Hynek bylo v maximální míře dosaženo :
  • Akceptováni vlastnictví procesů a odpovědnost za řešeni problémů.
  • Aktivní vyhledáváni příležitostí ke zlepšováni.
  • Aktivní vyhledáváni příležitosti ke zvyšováni kompetencí a znalosti.
  • Volné sdíleni znalosti a zkušenosti v týmech a skupinách.
  • Soustředěni se na vytvářeni hodnot pro zákazníky.
  • Úsilí o tvůrčí přístup pro dosahováni cílů.
  • Úsilí o zlepšováni vnímáni společnosti Prockert & Hynek ze strany zákazníků a okolí.
  • Uspokojeni z vlastní práce.
  • Hrdosti být součásti akciové společnosti Prockert & Hynek

 • Zásada 4. - procesní přístup :
  Systém managementu kvality je založen na procesním přístupu. Tento procesní přístup zahrnuje mimo jiné tyto kroky:
  • Definovaní procesu pro dosažení požadovaných výsledků.
  • Identifikování a měření vstupu a výstupu z procesů za současného identifikování externích i interních dodavatelů i zákazníků.
  • Optimalizace průběhu procesů a stanovení rozhraní mezi nimi.
  • Stanovení jasných odpovědností a pravomocí pro řízení jednotlivých procesů.

 • Zásada 5. - systémový přístup k managementu:
  identifikováni, porozuměni a řízeni systému vzájemně souvisejících procesu zaměřených na daný cíl přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti Prockert & Hynek, proto jsou zejména uplatňovány následující činnosti:
  • Definování systému poznáním a rozvíjením procesů, které mohou ovlivnit daný cíl.
  • Pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci systému.
  • Definování možných zdrojů problémů před zahájením akce a neustálé zlepšování systému prostřednictvím měřeni a vyhodnocováni.
 • Zásada 6. - neustále zlepšování :
  Trvalým cílem společnosti Prockert & Hynek je neustálé zlepšováni všech činnosti ovlivňujících její schopnost naplňovat podnikatelský záměr. V praxi to znamená:
  • Cílem každého pracovníka společnosti Prockert & Hynek musí být neustálé zlepšováni výrobků, služeb, procesů a systému.
  • Zlepšováni probíhá lineárně nebo postupně - přírůstkově (PDCA cyklus: Plánuj, Dělej, Kontroluj, Jednej) nebo skokově např. při zavedeni nové technologie.
  • Využívat periodické přezkoumávání a srovnávání plnění podle stanovených kritérii úspěšnosti k soustavnému odhalování rezerv a oblastí pro potenciální zlepšeni
  • Rozvíjeni aktivit s preventivním účinkem.
  • Ve společnosti musí být výcvik všech pracovníků plánován. Součástí výcviku je i seznamováni s novými metodami a nástroji neustálého zlepšováni.

 • Zásada 7. - přístup k rozhodovánI zakládající se na faktech:
  Na všech úrovních řízeni jsou ve společnosti Prockert & Hynek musí odpovědni pracovníci rozhodovat na základě analýzy údajů a informaci. S tím souvisí:
  • Provádění měření a shromažďováni údajů a informací pro daný cíl.
  • Povinnost všech pracovníků neprodleně poskytovat svým nadřízeným pravdivé a přesné informace o všech problémech ( odchylky od standardního, předpokládaného a naplánovaného průběhu procesů), které vznikají při plněni jejich úkolů.
  • Výše uvedená povinnost informovat se týká i těch problémů, které pracovník vyřeší samostatně, tak aby mohlo být posouzeno zda se jedná o nahodilý jev nebo systémovou chybu.
  • Vedoucí pracovníci musí aktivně získávat a následně analyzovat informace o průběhu všech procesů na jejichž řízení se podílejí.
  • Při plánováni procesů je počítáno ( jsou poskytnuty zdroje) i se získáváním informací o jejich průběhu a výsledku.
 • Zásada 8. - vzájemně výhodné dodavatelské vztahy:
  Vedeni akciové společnosti Prockert & Hynek se zavazuje udržovat se subdodavateli vzájemně prospěšné vztahy. Mimo jiné to znamená:
  • Identifikování a výběr rozhodujících dodavatelů.
  • Vzájemná informovanost ( otevřená a jasná komunikace, sdílení informaci a plánů do budoucnosti ).
  • Předem dohodnout a co nejpřesněji specifikovat dodavatelsko-odběratelské vztahy včetně dohody způsobu řešení případných problémů.
  • Uznáváni úspěchů a zlepšování dodavatelů.
©2000 - 2015 Prockert & Hynek
PROCKERT & HYNEK a.s.

Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)