Politika integrovaného systému řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práceÚvod

Politika Integrovaného systému řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práce uplatňovaná ve společnosti PROCKERT & HYNEK, a.s. je vyjádřením postoje vedení společnosti a jejích zaměstnanců ke kvalitě, životnímu a pracovnímu prostředí. Integrovaný systém řízení považuje vedení společnosti za rozhodující nástroj k dosažení úspěchu na trhu stavebních dodávek. Zvyšování spokojenosti zákazníků musí být dosahováno efektivním aplikováním integrovaného systému řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práce (včetně procesů pro neustále zlepšování plnění příslušných předpisů, včetně plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníka.

Zajišťování vysoké kvality dodávaných sužeb a produktů, ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich trvalé zlepšování, včetně prevence, patří v souladu se základní filozofii podnikáni, kterou přijalo vedení PROCKERT & HYNEK, a. s. k nejvyšším prioritám společnosti. Každý zaměstnanec přispívá k udržení stanovené úrovně kvality poskytovaných služeb, podílí se na neustálém zlepšování systému BOZP a má odpovědnost za ochranu životního prostředí při vykonávání všech svých činností.

 • Zásada 1. - Procesní přístup: Systém:
  ntegrovaného řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práce je založen na procesním přístupu. Tento procesní přístup zahrnuje mimo jiné tyto kroky:
  • Definovaní procesu pro dosažení požadovaných výsledků, při současném sledování dodržování všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá
  • Identifikování a měření vstupu a výstupu z procesů za současného identifikování externích i interních dodavatelů i zákazníků.
  • Optimalizace průběhu procesů a stanovení rozhraní mezi nimi. S tím souvisí účelné a hospodárné využívání vody, energií a nakupovaných materiálových vstupů s cílem snižovat jejich spotřebu.
  • Stanovení jasných odpovědností a pravomocí pro řízení jednotlivých procesů.

 • Zásada 2. - Systémový přístup k managementu:
  identifikováni, porozuměni a řízení integrovaného systému vzájemně souvisejících procesu zaměřených na daný cíl přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti Prockert & Hynek, proto jsou zejména uplatňovány následující činnosti:
  • Definování systému poznáním a rozvíjením procesů, které mohou ovlivnit daný cíl.
  • Pochopení vzájemných vazeb mezi procesy v rámci integrovaného systému.
  • Definování možných zdrojů problémů před zahájením akce a neustálé zlepšování systému prostřednictvím měřeni a vyhodnocováni.
  • Do všech procesů je systémově integrována ekologická odpovědnost, která je vedle odpovědnosti ekonomické a sociální, velmi důležitou součástí celé podnikové strategie.
  • Vytvářet potřebné finanční zdroje na realizaci opatření, směřujících ke snižování negativních vlivů jednotlivých činností společnosti na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost práce.
  • Účelně a hospodárně využívat vodu, energii a nakupované materiálové vstupy s cílem snižovat jejich spotřebu.
  • Prioritou systému řízení je preventivní péče, která má přednost před následnými opatřeními.

 • Zásada 3. - zaměřeni na zákazníka:
  Prockert & Hynek, a. s. je závislá na svých zákaznících a proto musí dobře porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, musí plnit nejen požadavky zákazníků, ale snažit se i očekávánI zákazníků překonat. Což vyžaduje :
  • Pochopit úplný rozsah požadavků zákazníka a jeho očekávání ve vztahu k předmětu díla. Tím je míněna nejen jeho užitná hodnota, ale i dodací podmínky, cenová relace, spolehlivost, dostupnost údržby a další vhodné charakteristiky jako jsou např. provozní náklady
  • Zajistit vyvážené řízení chodu organizace zejména s ohledem na potřeby a očekáváni zákazníků, ale také, jiných zainteresovaných stran, kterými jsou pro hlavni předmět podnikáni společnosti Prockert & Hynek ( dodávka staveb včetně přípravných a dokončovacích praci) především všichni účastníci stavebního řízeni, ale mezi tyto strany lze zahrnout i např. akcionáře, zaměstnance, region i společnost jako celek).
  • Sdílení identifikace těchto potřeb a očekávání v rámci celé organizace.
  • Měřit spokojenosti zákazníků a vyvozovat další aktivity na základě výsledků těchto měření.
  • Řízeni vztahu se zákazníky.

 • Zásada 4. - vůdcovství:
  vůdcovství nesmí znamenat pouze vedení pracovníků společnosti Prockert & Hynek ze strany jejich nadřízených , ale jedná se o osobní příklad a angažovanost vedoucích pracovníků společnosti Prockert & Hynek, kteří musí vytvářet a rozvíjet jednotnou kulturu a interní prostředí ve společnosti tak, že všichni pracovníci jsou plně zapojeni do dosahovánI cílů společnosti. Všichni pracovníci společnosti Prockert & Hynek (každý podle úrovně svého zařazení) musí:
  • Být sám aktivní a příkladem kreativity pro ostatní.
  • Být chápavý a reagovat na změny ve svém okolí.
  • Neustále zohledňovat potřeby zákazníků a všech zúčastněných stran.
  • Stanovovat jasné vize do budoucnosti organizace.
  • Stanovovat sdílené hodnoty a etické modely úloh na všech úrovních organizace.
  • Budovat důvěru a eliminovat strach svých podřízených.
  • Vybavit pracovníky potřebnými zdroji a svobodou rozhodovaní pro činnosti v rámci jejich odpovědnosti.
  • Inspirovat, dodávat odvahu pracovníkům a uznávat jejich přínosy.
  • Rozvíjet otevřenou a důstojnou komunikaci.
  • Stanovovat cíle a využívat strategie k dosahování těchto cílů.
  • Vzdělávat, trénovat a vést pracovníky.

 • Zásada 5. - zapojeni pracovníků:
  pracovníci na v.šech úrovních jsou podstatou akciové společnosti Prockert & Hynek, proto vedení společnosti vytváří maximální podmínky pro jejich zapojení a vliv na chod společnosti. Tímto přístupem je sledován cíl, aby u všech pracovníků společnosti Prockert & Hynek bylo v maximální míře dosaženo :
  • Akceptováni vlastnictví procesů a odpovědnost za řešeni problémů.
  • Aktivní vyhledáváni příležitostí ke zlepšováni.
  • Aktivní vyhledáváni příležitosti ke zvyšováni kompetencí a znalosti.
  • Volné sdíleni znalosti a zkušenosti v týmech a skupinách.
  • Soustředěni se na vytvářeni hodnot pro zákazníky.
  • Úsilí o tvůrčí přístup pro dosahováni cílů.
  • Úsilí o zlepšováni vnímáni společnosti Prockert & Hynek ze strany zákazníků a okolí.
  • Uspokojeni z vlastní práce.
  • Hrdosti být součásti akciové společnosti Prockert & Hynek

 • Zásada 4. - procesní přístup :
  Systém managementu kvality je založen na procesním přístupu. Tento procesní přístup zahrnuje mimo jiné tyto kroky:
  • Definovaní procesu pro dosažení požadovaných výsledků.
  • Identifikování a měření vstupu a výstupu z procesů za současného identifikování externích i interních dodavatelů i zákazníků.
  • Optimalizace průběhu procesů a stanovení rozhraní mezi nimi.
  • Stanovení jasných odpovědností a pravomocí pro řízení jednotlivých procesů.

 • Zásada 5. - Zapojeni pracovníků:
  pracovníci na všech úrovních jsou podstatou akciové společnosti Prockert & Hynek, proto vedení společnosti vytváří maximální podmínky pro jejich zapojení a vliv na chod společnosti. Tímto přístupem je sledován cíl, aby u všech pracovníků společnosti PROCKERT & HYNEK bylo v maximální míře dosaženo:
  • Akceptováni vlastnictví procesů a odpovědnost za řešení problémů, minimalizaci rizik jednotlivých činností, zvyšování kvality pracovního prostředí a dosahovat stanovených bezpečnostních cílů a programů
  • Za dodržování zásad ekologického chování a trvalého plnění všech požadavků právních a souvisejících předpisů v oblasti BOZP je odpovědné nejen vrcholové vedení společnosti, ale i každý jednotlivý zaměstnanec společnosti. K dosažení tohoto cíle používáme náležité postupy integrované do našich procesů.
  • Aktivní vyhledáváni příležitostí ke zlepšování a ke zvyšování kompetencí a znalosti.
  • Volné sdíleni znalosti a zkušenosti v týmech a skupinách.
  • Soustředěni se na vytváření hodnot pro zákazníky.
  • Úsilí o tvůrčí přístup pro dosahování cílů.
  • Uspokojeni z vlastní práce.
  • Hrdosti být součásti akciové společnosti Prockert & Hynek.
 • Zásada 6. - neustále zlepšování :
  Trvalým cílem společnosti Prockert & Hynek je neustálé zlepšováni všech činnosti ovlivňujících její schopnost naplňovat podnikatelský záměr. V praxi to znamená:
  • Cílem každého pracovníka společnosti Prockert & Hynek musí být neustálé zlepšováni výrobků, služeb, procesů a systému.
  • Zlepšováni probíhá lineárně nebo postupně - přírůstkově (PDCA cyklus: Plánuj, Dělej, Kontroluj, Jednej) nebo skokově např. při zavedeni nové technologie.
  • Využívat periodické přezkoumávání a srovnávání plnění podle stanovených kritérii úspěšnosti k soustavnému odhalování rezerv a oblastí pro potenciální zlepšeni
  • Rozvíjeni aktivit s preventivním účinkem.
  • Ve společnosti musí být výcvik všech pracovníků plánován. Součástí výcviku je i seznamováni s novými metodami a nástroji neustálého zlepšováni.

 • Zásada 7. - přístup k rozhodovánI zakládající se na faktech:
  Na všech úrovních řízeni jsou ve společnosti Prockert & Hynek musí odpovědni pracovníci rozhodovat na základě analýzy údajů a informaci. S tím souvisí:
  • Provádění měření a shromažďováni údajů a informací pro daný cíl.
  • Povinnost všech pracovníků neprodleně poskytovat svým nadřízeným pravdivé a přesné informace o všech problémech ( odchylky od standardního, předpokládaného a naplánovaného průběhu procesů), které vznikají při plněni jejich úkolů.
  • Výše uvedená povinnost informovat se týká i těch problémů, které pracovník vyřeší samostatně, tak aby mohlo být posouzeno zda se jedná o nahodilý jev nebo systémovou chybu.
  • Vedoucí pracovníci musí aktivně získávat a následně analyzovat informace o průběhu všech procesů na jejichž řízení se podílejí.
  • Při plánováni procesů je počítáno ( jsou poskytnuty zdroje) i se získáváním informací o jejich průběhu a výsledku.
 • Zásada 8. - vzájemně výhodné dodavatelské vztahy:
  Vedeni akciové společnosti Prockert & Hynek se zavazuje udržovat se subdodavateli vzájemně prospěšné vztahy. Mimo jiné to znamená:
  • Identifikování a výběr rozhodujících dodavatelů.
  • Vzájemná informovanost ( otevřená a jasná komunikace, sdílení informaci a plánů do budoucnosti ).
  • Předem dohodnout a co nejpřesněji specifikovat dodavatelsko-odběratelské vztahy včetně dohody způsobu řešení případných problémů.
  • Uznáváni úspěchů a zlepšování dodavatelů.

Závěrečné prohlášení

  • Představenstvo akciové společnosti PROCKERT & HYNEK se zavazuje vytvářet takové podmínky, aby při plnění konkrétních cílů v politice kvality, vztahu k životnímu prostření a bezpečnosti práce, které jsou vrcholovým vedením společnosti vyhlašovány na každý kalendářní rok, byly uplatňovány výše uvedené zásady integrovaného systému řízení. S tím souvisí závazek představenstva uvolňovat dostatek zdrojů k naplňování vyhlášené politiky společnosti.
  • Součastné s vyhlášením politiky představenstvo akciové společnosti PROCKERT & HYNEK ukládá všem zaměstnancům povinnost, aby jejich přístup k plnění úkolů vedoucích k naplnění politiky společnosti nebyl formální, ale vedl k minimalizování jednotlivých rizik s cílem i nadále zachovávat odpovědný přístup k životnímu prostření, trvale zlepšovat úroveň kvality produkce, a vytvářet bezpečné pracovní prostředí.
  • Všichni vedoucí pracovníci musí vytvářet takové podmínky, aby integrovaný systém řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práce byl ve společnosti Prockert & Hynek, a. s. přijímán jako nástroj pro zavedení dokumentovaného pořádku, jako způsob nalézání příčin a prevence vzniku vad a nedostatku a jako návod pro soustavné hledání možnosti zdokonalování pracovních metod a postupu, což ve svém důsledku povede k neustálému zlepšování uspokojování požadavku zákazníku.
  • K řádnému dokumentování integrovaného systému řízení se pracovníkům dále ukládá zajistit vedení záznamu o dodržování ustanovení uvedených v řídící dokumentaci systému tj. Příručky managementu, Metodických postupu a další technologické a organizační opatření. Vedoucí pracovníci akciové společnosti PROCKERT & HYNEK musí pracovat s vědomím platnosti zásady, že vše co řídíme, zpětně kontrolujeme. To znamená, že kontrolní systém nelze zúžit pouze na kontrolu kvality produkce nebo hospodárnosti, ale na kontrolu kvality všech procesu (celého systému – výroba, ochrana životního prostředí, BOZP) ve společnosti.
  • Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.
  • Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování politiky Integrovaného systému řízení kvality, životního prostření a bezpečnosti práce. Proto je úkolem každého pracovníka, počínaje dělníkem, řídícím managementem konče, vykonávat bezvadnou práci. Všichni zaměstnanci si musí být vzájemné objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé, jak interní tak i externí, byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb našich objednatelů je trvalou součástí každodenní práce a prezentací kvality naší firmy a prokazování vztahu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti při práci.


Jsme hrdým členem koncernu:
Skupina Metrostav


PROCKERT & HYNEK a.s.
Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)